دادخواست طلاق به استناد بندهای عقدنامه


احتراماً به استحضار می‌رساند با توجه به عقدنامه پیوست ، اینجانب همسر دائمی آقای ……… بوده ، حال با توجه به اینكه نامبرده از بندهای ……… و ……… عقدنامه تخلف كرده و از طرفی زوج ضمن عقد نكاح به اینجانب وكالت بلاعزل با حق توكیل غیر داده است كه در صورت تحقق هر یك از موارد 12 گانه مندرج در سند ازدواج و تخلف از هر یك از آنها خود را به یكی از انواع طلاق اعم از رجعی و بائن به انتخاب خودم ، مطلقه نمایم ، اكنون با توجه به موارد فوق‌الذكر و توضیحاتی كه بعداً (به صورت لایحه/حضوراً) خدمت ریاست محترم تقدیم خواهم كرد ، تقاضای رسیدگی و صدور حكم طلاق به صورت (رجعی / خلع) با تعیین تكلیف فرزندان و حقوق رسمی آنها با احتساب خسارات قانونی مورد استدعاست .دادخواست طلاق از طرف زوجه
خواهان : زوجه
خوانده : زوج
خواسته : تقاضای صدور حكم طلاق
دلائل : عقدنامه پیوست (مواد 1129 و 1130 قانون مدنی)
احتراماً به استحضار می‌رساند ، اینجانب ……… طی عقدنامه پیوست به تاریخ ……… به عقد دائم آقای ……… درآمده‌ام ، حال با توجه به اینكه زوج از پرداخت نفقه خودداری می‌نماید و عسر و حرج در زندگی بوجود آمده و از طرفی سوء رفتار شدید دارد و زندگی مشترك غیر قابل تحمل است و پرونده‌ای تحت كلاسه ……… ، نیز در ارتباط با ایراد ضرب و شتم و فحاشی مشارالیه مؤید آن است لذا تقاضای صدور حكم طلاق با بخشش تمام مهریه / با بخشش مبلغ ……… از مهریه / بدون بخشش مهریه) را به استناد مواد 1129 و 1130 قانون مدنی با احتساب خسارات قانونی مورد استدعاست .


دادخواست طلاق از طرف زوج
احتراماً به استحضار می‌رساند ، با توجه به عقدنامه پیوستی اینجانب و زوجه خانم ……… فرزند ……… به تاریخ ……… با عقد دائم ازدواج نموده و ……… (سال / ماه) از زندگی می‌گذرد و (حاصل زندگی فرزند ……… می‌باشد / و هیچ فرزندی نداریم) حال با توجه به اختلاف و ناراحتی‌های پیش آمده و عدم امكان ادامه زندگی مشترك و سوء رفتار نامبرده به استناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حكم طلاق نامبرده را دارم . شرایط زیر:
1. تقاضای صدور حكم بر حضانت اینجانب ……… برای فرزندم را دارم .
2. از لحاظ مالی معسر بوده و تقاضای تقسیط مهریه زوجه را دارم .
3. مهریه را یكجا پرداخت می‌كنم .
4. اجرت‌المثل كاری همسرم را تا روز طلاق با تعیین مبلغ از طرف دادگاه به صورت یكجا می‌پردازم .


دادخواست صدور گواهی عدم امكان سازش
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : صدور گواهی عدم امكان سازش برای طلاق
دلائل و منضمات : فتوكپی عقدنامه
احتراماً به استحضار ریاست محترم می‌رساند با توجه به عقدنامه پیوست اینجانب با خوانده به تاریخ ……… ازدواج نموده‌ایم و حاصل این زندگی مشترك ……… فرزند می‌باشد ، ولی با توجه به اختلافات پیش آمده و عدم امكان ادامه زندگی مشترك و ناراحتی‌های روحی تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امكان سازش با احتساب قانونی مورد استدعاست .


دادخواست طلاق توافقی
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : تقاضای صدور حكم طلاق توافقی
احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانبان خواهانهای فوق در تاریخ ……… به موجب عقدنامه ……… صادره از دفترخانه شماره ……… ازدواج نموده‌ایم . حال با توجه به مشكلات پیش آمده و عدم تفاهم اخلاقی و عدم امكان ادامه زندگی مشترك و مسالمت‌آمیز تصمیم به جدایی گرفته‌ایم و تقاضای صدور حكم طلاق با شرایط ذیل را داریم .
1. زوجه مهریه و تمام حق و حقوق خود را (می‌بخشد / دریافت می‌كند).
2. زوج حضانت (فرزند / فرزندان) به نامهای ……… و ……… را به زوجه واگذار و ماهیانه مبلغ ……… ریال به عنوان نفقه فرزندان می‌پردازد .
3. زوجه جهیزیه خود را قبل از صدور حكم طلاق و یا اجرای حكم دریافت می‌كند .
4. زوجه مبلغ ……… ریال از مهریه خود را به زوج بخشیده و تقاضای طلاق خلع دارد .
5. زوجین فرزند نداشته و زوج تعهد می‌كند نفقه زوجه را در ایام عده طلاق ماهیانه مبلغ ……… ریال بپردازد .


درخواست فسخ نكاح با توجه به عیوب مذكور در مواد 1122 یا 1123 قانون مدنی
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : فسخ نكاح
احتراماً با توجه به عقدنامه مورخه ……… فی‌مابین اینجانب و خوانده و بروز عیب (عنن یا خصاء یا …) و مدارك تقدیمی و گواهی پزشكی، به استناد ماده (1122 یا 1123) تقاضای رسیدگی و صدور حكم مبنی بر فسخ نكاح مذكور با احتساب خسارات مورد استدعاست .


درخواست فسخ نكاح
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : تقاضای صدور حكم مبنی بر فسخ نكاح
احتراماً با توجه به عقدنامه مورخه ……… فی‌مابین اینجانب و خوانده متأسفانه (بعد از ازدواج/قبل از ازدواج) متوجه جنون (ادواری/اطباقی ، مستمر) خوانده شده‌ام و نظر به فتوكپی مصدق گواهی پزشكی (پزشك معالج / پزشكی قانونی) و عدم امكان ادامه زندگی مشترك با مشارالیه ، به استناد ماده 1121 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حكم نسبت به فسخ واقعه نكاح با احتساب خسارات قانونی مورد استدعاست .


درخواست صدور قرار تأمین و وصول مهریه
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : تقاضای صدور قرار تأمین مهریه و وصول آن
احتراماً با توجه به عقدنامه مورخه ……… ثبت شده در دفتر ازدواج ……… شهرستان ……… فی‌مابین اینجانبه و خوانده و تعیین (تعداد سكه / مبلغ) به عنوان مهریه ضمن تقاضای صدور قرار تأمین مهریه از اموال آقای ……… (خوانده) استدعای صدور حكم مبنی بر پرداخت مبلغ ……… ریال بابت مهریه با احتساب خسارات قانونی مورد استدعاست .


دادخواست مطالبه مهریه

خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : مطالبه مهریه مقوم به ……… ریال
احتراماً اینجانبه قبلاً نسبت به تأمین مهریه از اموال خوانده دادخواست تقدیم دادگاه ……… شعبه ……… نموده و طی دادنامه شماره ……… صادره در پرونده كلاسه ……… قرار تأمین اموال معادل مهریه اینجانبه صادر گردیده است . فلذا با تقدیم دادخواست از دادگاه محترم تقاضای وصول مهریه اینجانب از اموال توقیف شده رسیدگی و حكم شایسته مبنی بر محكومیت مشارالیه با احتساب خسارات قانونی ، را دارد .


درخواست تأمین مهریه
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : صدور قرار تأمین مهریه
احتراماً با توجه به عقدنامه مورخه ……… و به شماره ثبت ……… در دفتر ازدواج شماره ……… شهرستان ……… مهریه مقرر (به مبلغ / تعداد سكه طلا) تعیین گردیده است . بنابراین چون بیم حیف و میل و نقل و انتقال اموال خوانده و مواجه با عسر و حرج وی وجود دارد لذا استدعای صدور قرار تأمین و توقف اموال نامبرده به میزان مهریه فوق‌الذكر به استناد ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی مورد استدعاست . (بدیهی است به محض صدور قرار مزبور ظرف مهلت مقرر قانونی دادخواست راجع به اصل موضوع تقدیم می‌گردد).


دادخواست تعیین مسكن مستقل و پرداخت نفقه
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : تقاضای صدور حكم مبنی بر تعیین مسكن مستقل و پرداخت نفقه
احتراماً نظر به اینكه به موجب عقدنامه شماره ……… به تاریخ ……… اینجانبه به عقد دائم آقای ……… (خوانده) درآمده‌ام و تا تاریخ ……… در منزل پدری ایشان به همراه خانواده وی زندگی می‌نمودم كه مشكلاتی برایم به بار آورده و منجر به اختلافات شدید و ایراد ضرب و جرح بنده گردیده است . معهذا با توجه به اینكه وجود اینجانبه به همسرم در یك منزل متضمن خوف ضرر جانی برایم دارد و امكان سكونت اینجانبه در منزل پدر ،‌ برادر ، خواهر میسر نمی‌باشد ، بنابراین به استناد ماده 1115 قانون مدنی استدعای صدور حكم مبنی بر تهیه مسكن علیحده به اضافه پرداخت نفقه با احتساب خسارات مورد تقاضاست .


دادخواست مطالبه نفقه ایام گذشته
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : مطالبه نفقه ایام گذشته و صدور قرار تأمین
احتراماً به اطلاع مقام محترم دادگاه می‌رساند از تاریخ ……… خوانده همسر قانونی اینجانب بدون دلیل موجه اینجانبه را بدون نفقه رها و از تأمین معاش و تهیه مسكن و لباس برای همسرش امتناع كرده است چون اینجانبه حاضر به تمكین از زوج می‌باشم ،‌ به استناد مواد 1106 و 1206 قانون مدنی تقاضای صدور حكم به محكومیت خوانده به پرداخت نفقه را دارد و جهت عدم پرداخت نفقه مورد مطالبه بدواً تقاضای صدور قرار تأمین و توقیف خواسته از اموال وی معادل مبلغ خواسته به استناد ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی با احتساب خسارات مورد استدعاست .


دادخواست صدور حكم تمكین
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته :‌ تقاضای صدور حكم تمكین
احتراماً نظر به اینكه از تاریخ ……… خوانده زوجه قانونی اینجانب بدون عذر موجه و علت شرعی و قانونی و بدون اخذ اجازه ، زندگی مشترك را ترك نموده و در منزل پدری خود به سر می‌برد با توجه به مراجعات مكرر و ارسال اظهارنامه كه فتوكپی مصدق آن پیوست می‌باشد و مشارالیها حاضر به تمكین و بازگشت به منزل مشترك نشده ، لذا به استناد ماده 1114 قانون مدنی تقاضای صدور حكم به تمكین زوجه را دارد.

درخواست ثبت واقعه رجوع
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : ثبت واقعه رجوع
احتراماً اینجانبه به موجب طلاقنامه شماره ……… شهرستان ……… در تاریخ ……… از همسرم به نام ……… جدا شده بودم . ولی در ایام عده ، رجوع واقع گردیده لكن خوانده از ثبت واقعه رجوع امتناع می‌نماید لذا تقاضای رسیدگی و الزام خوانده به ثبت واقعه رجوع را دارم .

دادخواست تعیین تكلیف
خواهان : ………
خوانده :‌ ………
خواسته : تقاضای تعیین تكلیف
دلایل : ………
احتراماً نظر به اینكه شوهرم از تاریخ ……… منزل را ترك و اینجانبه و فرزندانم به نامهای ……… و ……… را بلاتكلیف رها كرده و تكالیف و وظایف شرعی و قانونی خود را انجام نمی‌دهد تقاضامند است ضمن احضار وی نسبت به صدور حكم مبنی بر تعیین وضعیت و تكلیف اینجانبه و فرزندان مشترك و پرداخت با احتساب خسارات مورد استدعاست .