محورهای همایش :
 • تابعیت
 • قانون حاکم بر قراردادها
 • قانون حاکم بر مسئولیت مدنی
 • تعارض قوانین در اموال و مالکیت فکری
 • وضع حقوقی بیگانگان
 • شناسایی و فعالیت شرکت های خارجی در ایران
 • صلاحیت دادگاه ها و اجرای احکام
 • ورشکستگی بین المللی
 • اجرای قوانین خارجی در دادگاه های ایران
 • تخصصی شدن رسیدگی محاکم به امور حقوق بین الملل خصوصی
 • تعارض قوانین در فضای سایبر
 • ارتقای آموزش و پژوهش در حقوق بین الملل خصوصی ایران