تبلیغات
مهدی رحمانی منشادی
مهدی رحمانی منشادی
اندکی صبر سحر نزدیک است. 
قالب سایت
moshavere.net تماس با ما
نظر سنجی
به نظر شما تقویت کدام بخش مفیدتر است؟
در این وب
در كل اینترنت
[ دوشنبه 2 اردیبهشت 1392 ] [ 12:25 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
نمونه دادخواست جدید


به درخواست دوستان نمونه دادخواست و شکواییه های دیگری در موضوعات مختلف در جدول زیر قرار داده شد.لازم به ذکر است فرمت کلیه دادخواست ها به صورت ورد می باشد و برای باز شدن نیاز به نرم افزار آفیس دارد....

برای دریافت فرم به روی متن کلیک کنید

دانلود نمونه داد خواست فسخ قرارداد اجاره از طرف مستاجر به لحاظ عدم امکان تسلیم عین مستاجره

دانلود نمونه داد خواست تخلیه منزل مسکونی به علت انقضا مدت عقد قرارداد

دانلود نمونه داد خواست تعدیل اجاره بها از طرف مالک به علت گذشت 3 سال از انقضا مدت قرارداد

دانلود نمونه داد خواست تعدیل اجاره بها با جلب نظر کارشناس و مطالبه مابه التفاوت ان

دانلود نمونه داد خواست تخلیه به لحاظ تخلف مستاجر از مفاد قرارداد

دانلود نمونه داد خواست تخلیه به لحاظ تعدی وتفریط مستاجر و تامین دلیل فوری

دانلود نمونه داد خواست الزام موجر بع تعمیرات کلی و اساسی عین مستاجره

دانلود نمونه داد خواست بطلان قرارداد مزارعه به علت تغییر زرع مقصود توسط عامل

دانلود نمونه داد خواست مطالبه وجه از مضمون عنه

دانلود نمونه داد خواست تنفیذ صلح نامه

دانلود نمونه داد خواست اخذبه شفعه

دانلود نمونه داد خواست تنفیذ وصیت نامه عادی

دانلود نمونه داد خواست اجازه ازدواج به دلیل خودداری پدر از اذن ازدواج بدون دلیل شرعی و قانونی

دانلود نمونه داد خواست اجازه ی ازدواج

دانلود نمونه داد خواست اثبات رابطه ی زوجیت دائم از طرف زن

دانلود نمونه داد خواست الزام زوج به ثبت واقعه نکاح دائم

دانلود نمونه داد خواست مطالبه مهریه ب نرخ روز از طرف وکیل

دانلود نمونه داد خواست مطالبه مهریه به نرخ روز و صدور قرار تامین خواسته

دانلود نمونه داد خواست اعسار از پرداخت مهریه وجه نقد

دانلود نمونه داد خواست تمکین

دانلود نمونه داد خواست مطالبه نفقه با جلب نظر کارشناس

دانلود نمونه داد خواست طلاق از طرف زوج

دانلود نمونه داد خواست طلاق توافقی

دانلود نمونه داد خواست اثبات رابطه زوجیت دائم موقت

دانلود نمونه داد خواست اجازه ثبت ازدواج به علت خودداری ولی از اذن

دانلود نمونه داد خواست اجازه ثبت ازدواج به علت فقدان امکان استئذان ولی

دانلود نمونه داد خواست تجویز ازدواج مجدد (1)

دانلود نمونه داد خواست تجویز ازدواج مجدد (2)

دانلود نمونه داد خواست ثبت ازدواج دائم

دانلود نمونه داد خواست ثبت ازدواج موقت

دانلود نمونه داد خواست ثبت واقعه رجوع

دانلود نمونه داد خواست حضانت طفل و تحویل فرزند

دانلود نمونه داد خواست تنفیذ طلاق صادره در کشور و... اجرای صیغه و ثبت رسمی آن در ایران

دانلود نمونه داد خواست تنفیذ طلاق صادره درکشور و.. ثبت رسمی ان در ایران

دانلود نمونه داد خواست صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی )

دانلود نمونه داد خواست صدور گواهی عدم امکان سازش

دانلود نمونه داد خواست صدور گواهی عدم امکان سازش به علت عدم پرداخت نفقه

دانلود نمونه داد خواست صدور گواهی عدم امکان سازش به علت عسر وحرج

دانلود نمونه داد خواست استرداد جهیزیه

دانلود نمونه داد خواست استرداد جهیزیه وصدور قرار تامین خواسته

دانلود نمونه داد خواست الزام به تمکین

دانلود نمونه داد خواست الزام به تمکین و منع از اشتغال به تحصیل

دانلود نمونه داد خواست تعیین تکلیف زندگی خانوادگی

دانلود نمونه داد خواست فرزندخواندگی

دانلود نمونه داد خواست مطالبه خسارت برهم زدن نامزدی

دانلود نمونه داد خواست ملاقات فرزندی

دانلود نمونه داد خواست ابطال عقد ازدواج به علت عدم رعایت غبطه و مصلحت

دانلود نمونه داد خواست ابطال عقد ازدواج به علت وجود اکراه و فقدان قصد

دانلود نمونه داد خواست بطلان ازدواج به علت عدم کسب اجازه ولی

دانلود نمونه داد خواست صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح

دانلود نمونه داد خواست صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح به علت فقدان وصف

دانلود نمونه داد خواست صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح به علت وجود عیب

دانلود نمونه داد خواست اعسار از پرداخت مهریه

دانلود نمونه داد خواست اعسار از پرداخت مهریه نفقه

دانلود نمونه داد خواست قرار تامین خواسته عادی مهریه

دانلود نمونه داد خواست مطالبه مهر المسمی با حق حبس

دانلود نمونه داد خواست مطالبه مهریه

دانلود نمونه داد خواست مطالبه مهریه باقرار تامین ان

دانلود نمونه داد خواست مطالبه مهریه مطلق با قرار تامین

دانلود نمونه داد خواست اعسار از پرداخت مهریه نفقه

دانلود نمونه داد خواست الزام به تهیه مسکن ( از نفقه )

دانلود نمونه داد خواست مطالبه نفقه ایام زوجیت

دانلود نمونه داد خواست مطالبه نفقه ایام زوجیت و صدور قرار تامین

دانلود نمونه داد خواست جصر وراثت برای پیروان اقلیت های مذهبی (بالای 3 میلیون تومان)

دانلود نمونه داد خواست جصر وراثت برای پیروان اقلیت های مذهبی (کمتر از 3 میلیون تومان)

دانلود نمونه داد خواست صدور حکم رشد

دانلود نمونه داد خواست صدور حکم سرپرستی و کفالت

دانلود نمونه داد خواست حصر وراثت بیشتر از 3 میلیون (طبقه اول )

دانلود نمونه داد خواست حصر وراثت بیشتر از 3 م (طبقه دوم )

دانلود نمونه داد خواست حصر وراثت بیشتر از 3 م (طبقه سوم )

دانلود نمونه داد خواست حصر وراثت کمتر از 3 م (طبقه اول )

دانلود نمونه داد خواست حصر وراثت کمتر از 3 م (طبقه دوم )

دانلود نمونه داد خواست حصر وراثت کمتر از 3م (طبقه سوم )

دانلود نمونه داد خواست الزام اداره ثبت احوال به اصلاح تاریخ تولد

دانلود نمونه داد خواست صدور حکم بر تغیر نام از ... حمیرا به نام ... زهرا و الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه جدید

دانلود نمونه داد خواست ابطال صورتجلساتشرکت اولی و ابطال شرکت دوم با دستور موقت

دانلود نمونه داد خواست ابطال صورتجلسات شرکت اولی و ابطال شرکت دوم

دانلود نمونه داد خواست درخواست حکم ورشکستگی از طرف تاجر

دانلود نمونه داد خواست درخواست حکم ورشکستگی از طرف دادستان

دانلود نمونه داد خواست درخواست حکم ورشکستگی از طرف طلبکار

دانلود نمونه داد خواست دستور موقت منع از هرگونه اقدام در شرکت

دانلود نمونه داد خواست درخواست مطالبه وجه اب وبرق یا گازو تلفن مستاجر وباقرار تامین خواسته از دادگاه

دانلود نمونه داد خواست تجویز ازدواج مجدد (3)

منبع: وبلاگ قانون یار بهنام اسدی

طبقه بندی: فرم های حقوقی و کیفری،
[ یکشنبه 1 اردیبهشت 1392 ] [ 04:55 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
نمونه دادخواست های کیفری

موضوع

سر تیتر موضوع دادخواست یا شکواییه

کلیک کنید و فایل را دانلود نمایید


كیفری

ارتشاء، ربا و كلاهبرداری

شكوائیه اخذ نوشته یا سند از غیر رشید به ضرر وی

كیفری

ارتشاء، ربا و كلاهبرداری

شكوائیه ارتشاء

كیفری

ارتشاء، ربا و كلاهبرداری

شكوائیه ارتشاء عمومی

كیفری

ارتشاء، ربا و كلاهبرداری

شكوائیه ارتشاء داور - ممیز - كارشناس

كیفری

ارتشاء، ربا و كلاهبرداری

شكوائیه ربا خواری

كیفری

ارتشاء، ربا و كلاهبرداری

شكوائیه رشوه دادن

كیفری

ارتشاء، ربا و كلاهبرداری

شكوائیه رشوه گرفتن

كیفری

ارتشاء، ربا و كلاهبرداری

شكوائیه كلاهبرداری

كیفری

ارتشاء، ربا و كلاهبرداری

شكوائیه معاونت در ارتشاء

كیفری

امتناع از انجام وظایف قانونی

شكوائیه امتناع از رسیدگی قانونی قاضی

كیفری

اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی

اهانت به مقدسات اسلامی / انبیاء عظام / ائمه طاهرین / حضرت صدیقه طاهره(ع)

كیفری

اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی

اهانت به امام خمینی (ره) / مقام معظم رهبری (مدظله)

كیفری

تجاهر به استعمال مشروبات الكلی و قمار بازی و ولگردی

شكوایه استعمال علنی مشروبات الكلی

كیفری

تجاهر به استعمال مشروبات الكلی و قمار بازی و ولگردی

شكوایه خرید و حمل و نگهداری مشروبات الكلی

كیفری

تجاهر به استعمال مشروبات الكلی و قمار بازی و ولگردی

شكوایه خرید و حمل و نگهداری وسایل قماربازی

كیفری

تجاهر به استعمال مشروبات الكلی و قمار بازی و ولگردی

شكوایه دایرکردن و دعوت مردم به قمار خانه

كیفری

تجاهر به استعمال مشروبات الكلی و قمار بازی و ولگردی

شكوایه دایرکردن محل برای شرب مشروبات الکلی و دعوت کردن مردم به آن

كیفری

تجاهر به استعمال مشروبات الكلی و قمار بازی و ولگردی

شكوایه ساختن و فروختن و درمعرض فروش قراردادن و وارد کردن مشروبات الكلی

كیفری

تجاهر به استعمال مشروبات الكلی و قمار بازی و ولگردی

شكوایه ساختن و فروختن و درمعرض فروش قراردادن و وارد کردن وسایل قماربازی

كیفری

تجاهر به استعمال مشروبات الكلی و قمار بازی و ولگردی

شكوایه بکار گماردن طفل صغیروغیررشید برای تکدی

كیفری

تجاهر به استعمال مشروبات الكلی و قمار بازی و ولگردی

شكوایه قراردادن تکدی و کلاشی به عنوان پیشة خود

كیفری

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

شكوائیه خارج كردن اموال تاریخی - فرهنگی از كشور

كیفری

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

شكوائیه خرید و فروش غیر مجاز اموال تاریخی - فرهنگی

كیفری

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

شكوائیه مبادرت به تعمیر یا تغییر یا تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماكن تاریخی - فرهنگی ثبت شده بدون ضابطه

كیفری

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

شكوائیه مبادرت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه اماكن تاریخی - فرهنگی - مذهبی ثبت شده بدون ضابطه

كیفری

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

شكوائیه سرقت یا خرید و اخفای اموال تاریخی - فرهنگی - مذهبی

كیفری

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

شكوائیه مبادرت بدون مجوز عملیات در حریم آثار تاریخی - فرهنگی

كیفری

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

شكوائیه مبادرت به تخریب اموال تاریخی - فرهنگی - مذهبی

كیفری

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

شكوائیه انتقال مال غیر منقول تاریخی- فرهنگی ثبت شدهء بر خلاف ضوابط قانونی

كیفری

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

شكوائیه تجاوز به اراضی و تپه ها و اماكن تاریخی - فرهنگی ثبت شده

كیفری

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

شكوائیه حفاری و كاوش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی - فرهنگی

كیفری

تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی

شكوائیه صلب آزادی افراد ملت یا محروم نمودن از حقوق اساسی توسط مقامات دولتی

كیفری

جرایم علیه اشخاص و اطفال

شكوائیه اخلال در نظم و آسایش عمومی

كیفری

جرایم علیه اشخاص و اطفال

شكوائیه ایراد جرح و صدمه عمدی غیر قابل قصاص

كیفری

جرایم علیه اشخاص و اطفال

شكوائیه ایراد ضرب و جرح معمولی

كیفری

جرایم علیه اشخاص و اطفال

شكوائیه شروع به قتل عمد

كیفری

جرایم علیه اشخاص و اطفال

شكوائیه قتل غیر عمدی حاصل از بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی

كیفری

جرایم علیه اشخاص و اطفال

شكوائیه مخفی كردن جسد مقتول با علم به قتل از مأمورین

كیفری

جرایم علیه اشخاص و اطفال

شكوائیه قدرت نمائی با چاقو

كیفری

جرایم علیه اشخاص و اطفال

شكوائیه دفن و مخفی كردن جنازه بدون رعایت نظامات دولتی

كیفری

جعل و تزویر

شكوائیه جعل و استفاده از سند مجهول

كیفری

جعل و تزویر

شكوائیه شروع به جعل

كیفری

غصب عناوین و مشاغل

سوء استفاده از لباسهای مأمورین نظامی - انتظامی

كیفری

غصب عناوین و مشاغل

سوء استفاده علنی از لباسهای رسمی مأموران كشورهای بیگانه

كیفری

فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین

شكوائیه فرار از زندان یا ندامتگاه

كیفری

فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین

شكوائیه مصامحه و اهمال مأمور در دستگیری شخصی كه وظیفه دستگیری او را داشته است

كیفری

فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین

شكوائیه مخفی كردن یا فراهم نمودن موجبات فرار شخصی كه قانوناٌ دستگیر شده و فرار كرده یا كسی كه قانوناٌ امر به دستگیری وی صادر شده

كیفری

محو یا شكستن مهرو پلمپ و سرقت نوشته ها از اماكن دولتی

شكوائیه شكستن یا محو كردن مهر یا پلمپ

كیفری

هتك حرمت اشخاص

شكوائیه افترا و هتك حرمت

كیفری

هتك حرمت اشخاص

شكوائیه توهین و فحاشی

كیفری

هتك حرمت منازل و املاك غیر

شكوائیه مزاحمت و ممانعت از حقمنبع: وبلاگ قانون یار بهنام اسدی
طبقه بندی: فرم های حقوقی و کیفری،
[ یکشنبه 1 اردیبهشت 1392 ] [ 04:51 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

موضوع

سر تیتر موضوع دادخواست یا شکواییه

کلیک کنید و فایل را دانلود نمایید

حقوقی

ازدواج

دادخواست اجازه ثبت ازدواج به علت خودداری ولی از اذن

حقوقی

ازدواج

دادخواست اجازه ثبت ازدواج به علت فقد امكان استئذان ولی

حقوقی

ازدواج

دادخواست ثبت ازدواج دایم

حقوقی

ازدواج

دادخواست ثبت ازدواج موقت

حقوقی

ازدواج

دادخواست اثبات رابطه زوجیت دائم/ موقت

حقوقی

ازدواج

دادخواست تجویز ازدواج مجدد (1)

حقوقی

ازدواج

دادخواست تجویز ازدواج مجدد (2)

حقوقی

ازدواج

دادخواست تجویز ازدواج مجدد (3)

حقوقی

ازدواج

دادخواست ثبت واقعه رجوع

حقوقی

حضانت

دادخواست صدور حكم حضانت

حقوقی

حضانت

دادخواست حضانت طفل و تحویل فرزند

حقوقی

حضانت

دادخواست سلب حضانت و سرپرستی فرزند از .. .. .. .. و تحویل آن به اینجانب

حقوقی

طلاق و گواهی عدم امکان سازش

دادخواست صدور گواهی عدم امكان سازش

حقوقی

طلاق و گواهی عدم امکان سازش

دادخواست صدور گواهی عدم امكان سازش (طلاق توافقی)

حقوقی

طلاق و گواهی عدم امکان سازش

دادخواست صدور گواهی عدم امكان سازش به علت تحقق شروط عقد نامه

حقوقی

طلاق و گواهی عدم امکان سازش

دادخواست صدور گواهی عدم امكان سازش به علت عدم پرداخت نفقه

حقوقی

طلاق و گواهی عدم امکان سازش

دادخواست صدور گواهی عدم امكان سازش به علت عسر و حرج

حقوقی

طلاق و گواهی عدم امکان سازش

دادخواست تنفیذ طلاق صادره در كشور ..... و اجرای صیغه و ثبت رسمی آن در ایران

حقوقی

طلاق و گواهی عدم امکان سازش

دادخواست تنفیذ طلاق صادره در كشور ..... و ثبت رسمی آن در ایران

حقوقی

فسخ نكاح یا ابطال آن

دادخواست ابطال عقد ازداج به علت عدم رعایت غبطه و مصلحت

حقوقی

فسخ نكاح یا ابطال آن

دادخواست ابطال عقد ازداج به علت وجود اكراه و فقدان قصد

حقوقی

فسخ نكاح یا ابطال آن

دادخواست بطلان ازدواج به علت عدم كسب اجازه ولی

حقوقی

فسخ نكاح یا ابطال آن

دادخواست صدور حكم تنفیذ فسخ نكاح

حقوقی

فسخ نكاح یا ابطال آن

دادخواست صدور حكم تنفیذ فسخ نكاح به علت فقدان وصف

حقوقی

فسخ نكاح یا ابطال آن

دادخواست صدور حكم تنفیذ فسخ نكاح به علت فقدان وصف و استرداد هدایای تقدیمی

حقوقی

فسخ نكاح یا ابطال آن

دادخواست صدور حكم تنفیذ فسخ نكاح به علت وجود عیب

حقوقی

مهریه

دادخواست مطالبه مهریه

حقوقی

مهریه

دادخواست مطالبه مهر المسمی با حق حبس

حقوقی

مهریه

دادخواست مطالبه مهریه با قرار تامین آن

حقوقی

مهریه

دادخواست قرار تامین خواسته عادی مهریه

حقوقی

مهریه

دادخواست مطالبه مهریه مطلق با قرار تأمین

حقوقی

مهریه

دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

حقوقی

مهریه

دادخواست اعسار از پرداخت مهریه/ نفقه

حقوقی

نفقه

دادخواست مطالبه نفقه ایام زوجیت

حقوقی

نفقه

دادخواست الزام به تهیه مسكن (از نفقه)

حقوقی

نفقه

دادخواست مطالبه نفقه ایام زوجیت و صدور قرار تأمین

حقوقی

نفقه

دادخواست اعسار از پرداخت مهریه/ نفقه

حقوقی

تمکین

دادخواست الزام به تمكین

حقوقی

تمکین

دادخواست الزام به تمكین و منع از اشتغال به تحصیل

حقوقی

جهیزیه

دادخواست استرداد جهیزیه

حقوقی

جهیزیه

دادخواست استرداد جهیزیه و صدور قرار تأمین خواسته

حقوقی

عمومی

دادخواست تعیین تكلیف زندگی خانوادگی

حقوقی

عمومی

دادخواست فرزند خواندگی

حقوقی

عمومی

دادخواست مطالبه خسارت بر هم زدن نامزدی

حقوقی

عمومی

دادخواست ملاقات فرزند
منبع: وبلاگ قانون یار بهنام اسدیطبقه بندی: فرم های حقوقی و کیفری،
[ یکشنبه 1 اردیبهشت 1392 ] [ 04:49 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
دانلود فرم دادخواست
منبع : http://vekalatquestion.mihanblog.comطبقه بندی: فرم های حقوقی و کیفری،
[ جمعه 30 فروردین 1392 ] [ 01:02 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

فرم تقسیم نامه زمین مشاعی


با فرمت word


توضیح: این متن با فونت b_Nazanin نوشته شده است بنابراین برای باز کردن این فایل نیازمند این فونت خواهید بود و من برای راحتی کار شما فونت مذکور را در خود فایل قرار دادم http://s1.picofile.com/file/7564689137/Mozill.gif

منبع : وبلاگ عدالت
طبقه بندی: فرم های حقوقی و کیفری،
[ چهارشنبه 28 فروردین 1392 ] [ 07:50 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

سایت حقوقی مهدی رحمانی منشادی


مهدی رحمانی منشادی

افتخارات علمی اینجانب: رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، رتبه 1 ورودی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی، رتبه 12 کارشناسی ارشد مالکیت معنوی، رتبه 10 کل رشته کارشناسی ارشد حقوق، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای یزد
هدف اصلی از این وبلاگ راهنمایی و کمک به شما دوستان است.
وایبر، واتس آپ، لاین، هایک، تلگرام : 09223241428
مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات بعد از پرداخت حق المشاوره
نکته: لطفا سوالات خود را ابتدا اس ام اس بزنید.
کانال تلگرام مخصوص وکلا :
https://t.me/joinchat/BC35b0SHLF3DrvPMcnnucA
منبع اکثر ارا پژوهشگاه قوه قضاییه می باشد.
ایمیل: vakilehamrah@gmail.com-vakilehamrah@yahoo.com
گروه یاهو: https://groups.yahoo.com/group/vakilehamrah
گروه گوگل: vakilehamrah@googlegroups.com
سامانه پیامک اختصاصی: 30002100960960
توضیح: دوستان می توانند هر گونه انتقاد، شکایت خود نسبت به مطالب را با ذکر موضوع، در قسمت نظرات گذشته یا به شماره تلفن ذکر شده پیامک کنند.
جهت همایت از سایت بر روی بنر مشاوره حقوقی تلفنی در سمت چپ کلیک کند.

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات سایت

 • تک تاز بلاگ | قیمت دلار | تبادل اطلاعات
 • مدرسه وکالت و تجارت

  * نام و نام خانوادگی :
  آدرس وب سایت :
  * آدرس ایمیل:
  سن :
  شهر :
  تلفن :
  آدرس :
  نحوه تماس با شما: تلفن: آدرس ایمیل
  نحوه آشنایی شما با ما:
  موضوع پیام:
  *پیام:

  فرم تماس از پارس تولز