تبلیغات
مهدی رحمانی منشادی
مهدی رحمانی منشادی
اندکی صبر سحر نزدیک است. 
قالب سایت
moshavere.net تماس با ما
نظر سنجی
به نظر شما تقویت کدام بخش مفیدتر است؟
در این وب
در كل اینترنت
آیا میدانید?

در تحقیقات از متهم باید از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان اجتناب شده و در اولین فرصت ممكن یا ضمن صدور حكم یا قرار در محاكم و دادسراها نسبت به اموال و اشیا تعین تكلیف گردد ومادام كه نسبت به آنهااتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آ نها استفاده شخصی و اداری به عمل آید؟
طبقه بندی: راهنمای مراجعه به دادگاه،
[ یکشنبه 6 تیر 1395 ] [ 03:36 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
شرط فاسخ
  به انفساخی كه توسط ارادۀ طرفین باشد، شرط فاسخ گفته می‌شود که مشروط بر تراضی دو طرف دربارۀ انفساخ احتمالی عقد در آینده است، بدین­وسیله تعهدهای ناشی از عقد را محدود به زمان معین یا عدم وقوع شرائط‌ خاص می‌سازند. شرط فاسخ معمولاً معلق است و می‌تواند معلق به وقوع حادثه احتمالی در آینده باشد، مثلاً در قرارداد اجاره شرط شود اگر پسر موجر از سفر برگردد، قرارداد منفسخ شود، همچنین ممكن است معلق به رویدادی شود كه در آینده رخ می‌دهد، مثل شرط انحلال قرارداد پس از مدت معین. در این موارد اثر انفساخ نسبت به آینده است، یعنی این­كه عقد را از همان ابتداء بر هم نمی‌زند بلكه از لحظه انفساخ و تحقق شرط فاسخ عقد به هم می‌خورد.

قلمرو شرط فاسخ
  در قراردادها ممكن است كه با اراده افراد شرط فاسخ را اقاله كرد. اما در قراردادهائی كه به ارادۀ یكی از طرفین یا دو طرف قابل انحلال نیست و با شرط فاسخ نیز بر هم نمی‌خورد؛ مثل نكاح كه قابل اقاله نیست،  فسخ آن محدود به موارد پیش‌بینی شده در قانون است.

موارد انفساخ ناشی از قانون
  1) تلف مبیع پیش از قبض؛ اگر مبیع قبل از این­كه به تحویل مشتری برسد، تلف شود، معامله منفسخ می‌شود.
  2) تلف مورد اجاره پیش از قبض.
  3) تلف موضوع قرض پیش از تسلیم.
طبقه بندی: راهنمای مراجعه به دادگاه،
[ یکشنبه 6 تیر 1395 ] [ 03:10 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
یکی از شروطی که به نفع زوجه در نظر گرفته می شود شرط تعلق گرفتن نصف دارایی مرد به زن بعد از طلاق می باشد. 

اما تحقق این شرط منوط به حصول شرایطی است:

اول، زمانی زوجه می تواند از این شرط به نفع خود استفاده نماید که طلاق صورت گرفته باشد، به عبارتی دیگر امكان الزام شوهر برای اجرای شرط موصوف پیش از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود نخواهد داشت.

دوم، همانطور که در شرط آمده طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به عبارتی دیگر چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب گردیده باشد تا زوج اقدام به طلاق وی نماید شرط تنصیف دارایی محقق نخواهد گردید.

من باب مثال تمکین یکی از وظایف قانونی زن می باشد، بنابراین چنانچه زنی راه نافرمانی و نشوز در پیش گیرد و از این رهگذر مرد خواستار طلاق همسر ناشزه خود باشد، دیگر شرط تنصیف دارایی در حق زن قابل اجرا نخواهد بود.

سوم، بایستی که حتما مرد متقاضی طلاق باشد، به عبارتی دیگر مطابق قانون طلاق به اراده مرد می باشد، بنابراین چنانچه وی بخواهد از این حق قانونی خود استفاده نماید، درست است که در واقع از قید و بند زندگی مشترک رهایی می یباد اما ناگزیر به تمکین از شرط تنصیف دارایی خواهد بود.

این در حالی است که بسیار اتفاق افتاده که متقاضی طلاق زن می باشد، در حالیکه دلیل طلاق سوءرفتار یا عیوبی در مرد است که زن را بر آن داشته تا اقدام به طلاق نماید. به عبارتی دیگر مواردی ممکن است محقق گردد که موجب عسر و حرج زن شود و ادامه زندگی با مرد را برای وی با رنج و مشقت توام سازد، لذا می توان شرط موصوف را به گونه ای تنظیم نمود که این مورد را نیز در بر داشته باشد.

چهارم، ملاک ارزیابی اموال در شرط تنصیف دارایی تا نصف اموال یا معادل آن می باشد. به عبارتی دیگر میزان و مبدا محاسبه نصف دارایی یا معادل آن، از کمترین اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن می باشد.

پنجم، اینکه زوجه این امکان را نخواهد داشت تا هر مالی از زوج را برای خود و در راستای شرط موصوف مطالبه نماید، به عبارتی دیگر شرط تنصیف دارایی فقط مختص به دارایی می باشد که در زمان زوجیت حاصل شده باشد، بنابراین اموالی را که زوج پیش از ازدواج داشته است و یا به وی ارث رسیده است را نمی توان در راستای اجرای شرط موصوف به زوجه داد.

ششم، آخرین شرطی که می بایست وجود داشته باشد تا شرط تنصیف دارایی به نفع زوجه قابل اجرا باشد، موجود بودن اموال حین طلاق می باشد. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده ، نخواهد گردید...
طبقه بندی: راهنمای مراجعه به دادگاه،
[ شنبه 5 تیر 1395 ] [ 03:16 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
✅برات به رؤیت
براتی است که به محض ارائه، باید پرداخت گردد.


طبقه بندی: راهنمای مراجعه به دادگاه،
[ شنبه 5 تیر 1395 ] [ 03:15 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
مرجع درخواست اعاده دادرسی


احکامی را که درخواست اعاده دادرسی آن را دارید دو دسته هستند.

۱- احکام قطعی کیفری .
۲- احکام قطعی حقوقی.

اگر حکمی که نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی دارید کیفری است (یعنی بموجب آن به مجازاتی محکوم شده اید) درخواست اعاده دادرسی را بنحوی که اشاره کردیم تنظیم نموده وبه همراه دلایل خود به دیوان عالی کشور تسلیم نمائید نوشتن این درخواست تشریفات خاصی ندارد وخود میتوانید آن را بنویسید، مهم اینستکه بتوانید جهت درخواست خود را مشخص کنید ومستدل بنویسید ( جهت اعاده دادرسی را توضیح دادیم آن را جستجو کنید)شما باید صریحا ذکر کنید باستناد کدام یک از جهات هفت گانه که ذکر کردیم درخواست اعاده دادرسی داریدمثلا ممکن است مدعی شوید محکومیت شما به مجازات بموجب مدرک جعلی بوده است ویا به استناد شهادت دروغ شهود بوده است صرف این ادعا نمیتواند موجب درخواست اعاده دادرسی گردد چون یک ادعا بیشتر نیست وقتی میتوانید درخواست خود را مطرح کنید که بموجب مدرکی این ادعا را ثابت کنید مثل اینکه دردادگاهی با تقدیم دادخواست مدعی جعلی بودن آن مد رک شده باشید وابطال آن را خواسته با شید ودادگاه پس از رسیدگی های معموله ادعای شما را بپذیرد وحکم به ابطال مدرک جعلی بدهد ویا اینکه شما از شهودی که شهادت کذب داده اند شکایت کیفری کرده باشید ودادگاه احراز کند که شهادت کذب داده اند وآنها را محکوم به مجازات کرده باشد اینجا است که شما مدرک جدیدی بدست آورده اید وموجبات اعاده دادرسی از حکم محکومیت خود را فراهم نموده اید وقهرا درخواست شما پذیرفته خواهد شدطبقه بندی: راهنمای مراجعه به دادگاه،
[ جمعه 15 خرداد 1394 ] [ 03:18 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

جهات اعاده دادرسی نسبت به احکام کیفری

جهاتی که بموجب آن میتوان درخواست اعاده دادرسی کردطبق آ خرین مقررات قانونی هفت مورد است.
۱- درصورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود ویا ثابت شود که در حال حیا ت است.

۲-در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند وارتکاب جرم بگونه ای است که نمیتواند بیش از یک مرتکب داشته باشد.

۳-در صورتی که شخصی به علت انتساب جرمی محکومیت یافته وفرد دیگری نیز بموجب حکمی از مرجع قضائی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد بطوری که از تعارض وتضاد مفاد دو حکم صادره بی گناهی یکی از آن دو نفر محکوم احراز شود.

۴-جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادرشده بوده است ثابت گردد.

۵- در صورتی که پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث ویا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارائه شودکه موجب اثبات بیگناهی محکوم علیه باشد.

۶- در صورتی که به علت اشتباه قاضی کیفرمورد حکم متناسب با جرم نباشد.

۷- در صورتی که قانون لاحق (جدید) مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نبا ید از مجازات قبلی شدید تر باشد.

 

 

مهلت مراجعه برای رسیدگی فوق العاده

به صراحت قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب از تاریخ صدور حکم قطعی یک ماه فرصت داده شده که مدعی مراجعه و در خواست خود را تسلیم کند، آرای دیوان عالی کشور احکام قطعی و لازم الاجراء و غیر قابل اعتراض است لذا معمولا توسط دیوان عالی کشور ابلاغ نمی شود و دادگاه تالی یعنی همان دادگاهی که حکمش در دیوان عالی کشور قطعی شده پس از وصول پرونده ، حکم دیوان عالی کشور را ابلاغ و سپس اجرا می نماید.

در قانون مزبور شروع مهلت برای تسلیم اعتراض، تاریخ صدور حکم قطعی ذکر شده است اما به موجب بخشنامه رئیس قوه قضائیه نسبت به آرائی که بعد از قانون فوق الذکر صادر شده است، آغاز مهلت، تاریخ ابلاغ منظور گردیده است

 

 

طبقه بندی: راهنمای مراجعه به دادگاه،
[ جمعه 15 خرداد 1394 ] [ 03:18 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
اعاده دادرسی چیست ؟

اعاده دادرسی گرچه درخواست رسیدگی مجدد است اما اصطلاحی است که به نوعی از درخواستهای رسیدگی فوق العاده از احکام قطعی ولازم الاجراء اطلاق میشود بدین معنا که به هر درخواست رسیدگی مجددی در خواست اعاده دادرسی گفته نمیشود بلکه به درخواستهای رسیدگی مجدد از احکام غیر قطعی تجدید نظر خواهی میگویند بتعبیر دیگر درخواست اعاده دادرسی یک نوع درخواست رسیدگی فوق العاده است که با فراهم بودن شرائط آن امکان طر ح خواهد بود.


حکم قطعی کدام است ؟

حکمی که مراحل رسیدگی خود را طی کرده ودیگر از طریق عادی قابل تجدید نظر نباشد حکم قطعی گفته میشود البته گاهی خود قانون هم بعض احکام را قطعی اعلام میکند اینگونه احکام نیز قابل تجدید نظر نیست واگر اشتباهی درآن باشد باید از طریق رسیدگی فوق العاده آن رادنبال کردفی المثال احکام داگاه نخستین درمورد ضرب وجرح وتعیین دیه تا مقدار یک پنجم دیه کامل در قانون قطعی اعلام شده است واگر کسی اعتراض هم بکند دادگاه تجدید نظر اعتراض را نمیپذیردوآن را رد میکند لذا در این گونه احکام بجای اینکه درخواست تجدید نظر شود باید طریق رسیدگی فوق العاده پیموده شود یعنی اگر از موارد اعاده دادرسی باشد درخواست خود را با تعیین جهتی که رای را واجد اشکال میداند به دیوان عالی کشور تسلیم نماید ویا اگر رای برخلاف مقررات شرعی صادر شده درخواست خود را به مرجعی که قانون تعیین کرده وتوضیح آن را دادیم تقدیم کند، دقت کنید اگر درخواست اعاده دادرسی دارید درخواست شما حتما باید مستند به یکی از جهات اعاده دادرسی باشدطبقه بندی: راهنمای مراجعه به دادگاه،
[ جمعه 15 خرداد 1394 ] [ 03:17 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
آراء قابل تجدید نظر

احکام کیفری که طبق قانون قابل اعتراض است عبارتند از:
۱- جرائمی که مجازات آن اعدام یا رجم است.
۲- جرائمی که بموجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس یا اطراف باشد.
۳- ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال ومصادره اموال.
۴- جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.
۵- جرائمی که حد اکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد.
۶- محکومیتهای انفصال از خدمت.
در موارد فوق اگر رای برائت صادر شود شاکی حق اعتراض خواهد داشت مرجع بعض موارد فوق دیوان عالی کشور استطبقه بندی: راهنمای مراجعه به دادگاه،
[ جمعه 15 خرداد 1394 ] [ 03:16 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
مراجع تجدید نظر


طبق مقررات حاکم در مرکز هر استانی دادگاههائی تحت عنوان دادگاههای تجدید نظر تشکیل است که نسبت به اعتراضهای وارده رسیدگی میکنند بنا بر این مرجع تجدید نظر آراء دادگاههای عمومی وانقلاب هر حوزه قضائی دادگاه تجدید نظر همان استان است فقط موارد خاصی هست که مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور است،در بخش مربوطه توضیح آن را ببینید
تقدیم اعتراض وتجدید نظر خواهی

کسانی که که طبق قانون حق اعتراض دارند نمیتوانند خود مرجع تجدید نظر راانتخاب کنند مثلا کسی نمیتواند درخواست رسیدگی به اعتراضش در دیوان عالی کشورباشد در حالی که قانونا مرجع آن دیوان نباشد یا اینکه درخواست داشته باشد شعبه خاصی از دادگاههای تجدید نظر به اعتراض وی رسیدگی کند بلکه اوباید درخواست خود رابه همان دادگاهی که حکم اولیه راصادر کرده است تسلیم کند ودادگاه است که وظیفه دارد اعتراض را به همراه پرونده به مرجع صلاحیت دار ارسال کند رای مرجع تجدید نظر قطعی است مگر در چند مورد که قابل فرجام است یا اینکه رسیدگی فوق العاده را بخواهد وآن شرائط خاص خود رادارد.طبقه بندی: راهنمای مراجعه به دادگاه،
[ جمعه 15 خرداد 1394 ] [ 03:16 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
اعتراض وتجدید نظر خواهی

اعتراض اعلام نارضایتی است نسبت به هر تصمیم یا اقدام که علیه معترض صورت گرفته است ومعنای آن نسبت به معنای تجدید نظر خواهی عمومیت دارد بدین صورت که تجدید نظرخواهی در مورد احکام دادگاهها گفته میشود ولی اعتراض در مورد هر اقدام وتصمیم ، چه از ناحیه مراجع قضائی باشد یا غیر قضائی این اعلام نارضایتی ممکن است نسبت به قرار دادسرا باشد یا رای دادگاه ممکن است به تصمیم اداره ثبت باشد یا اقدام شهرداری یا جریمه راهنمایی ورانندگی کسی که نارضایتی خود را اعلام میکند به او معترض میگویند اعتراض بحکم دادگاه اگر همراه با درخواست رسیدگی مجدد باشد به آن تجدید نظر خواهی گفته می شود.طبقه بندی: راهنمای مراجعه به دادگاه،
[ جمعه 15 خرداد 1394 ] [ 03:15 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
دادسرای عمومی و انقلاب

قبلا داسرای عمومی جدا از دادسرای انقلاب بود و صلاحیت رسیدگی هر کدام جدا گانه مشخص شده بود و در سال ۱۳۷۳ با تصویب قانون تشکیل داد گاههای عمومی و انقلاب، دادسرا ها منحل شده و شکایات مستقیما در دادگاه رسیدگی می گردید اما بعد از گذشت یک دهه از اجرای این قانون به این نتیجه رسیدند که انحلال دادسرا ها صحیح نبوده است لذا با تقدیم لایحه ای به مجلس شورای اسلامی قانون مزبور اصلاح گردید و دوباره دادسرا ها تشکیل شد.اما این بار داسرای عمومی و انقلاب نام گرفت.

دادستان هر شهرستان رئیس دادسرای عمومی و انقلاب است، هر دادسرا علاوه بر دادستان به تعداد لازم بازپرس و دادیار دارد.

مهمترین وظیفه دادسرا رسیدگی های اولیه به شکایات کیفری است، دادسرا پرونده را جهت رسیدگی محاکماتی در دادگاه آماده می کند، اقدامات دادسرا نقش مهم و سازنده دارد فی المثال در خصوص قتل اقدام به موقع بازپرس اعم از حضور در صحنه جرم و تحقیق دقیق و باز جویی از حاضرین در صحنه و جمع آوری مدارک جرم می تواند برای صدور یک حکم عادلانه کار گشا باشد
.


اعتراض به تصمیمات دادسرا


تصمیمات دادسرا که بصورت قرار است به طرفین ابلاغ میشوداگر تصمیم دادسرا بصورت قرا منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب بودشاکی حق اعتراض دارد ،اعتراض او به همراه پرونده به دادگاه ارسال میشودچنانچه دادگاه اعتراض او را پذیرفت قراردادسرا را فسخ وپرونده را جهت ادامه تحقیقات وصدور کیفر خواست به دادسرا اعاده میدهد واگر اعتراض را وارد ندانست با رد آن قرار را تا یید میکند.

قرار مجرمیت دادسرا قابل اعتراض نیست دلیلش روشن است چون اگر متهم دلیلی بر بیگناهی خود داشته با شددر مرحله بعد که دادگاه است میتواند ارائه دهد .طبقه بندی: راهنمای مراجعه به دادگاه،
[ جمعه 15 خرداد 1394 ] [ 03:14 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

تقدیم دادخواست

شروع به رسیدگی در دعا وی حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست است یعنی اگر ادعائی را می خواهید دردادگاه مطرح کنید با ید آن رادرقالب دادخواست تنظیم کرده وتقدیم دادگاه کنید متن دادخواست را می توانید خود بنویسید ویا کس دیگری با املائ شما بنویسد سعی کنید متن را صحیح وخوانا بنویسید وترجیحا آن را تا یپ کنید.تقدیم دادخواست به دادگاههای کیفری(استثنا)

گفتیم که فرم دادخواست برای دعاوی حقوقی ومالی است ومعمولا به دادگاههای حقوقی تقدیم میگردد اما گاهی ممکن است یک امر کیفری با شکایت شما دردادگاه کیفری مطرح باشد که جنبه مالی هم داشته باشد مثلا علیه کسی شکایت خیانت درامانت مطرح کرده اید وپرونده دردادگاه کیفری درحال رسیدگی است چون دادگاه کیفری صرفا به آنچه شما شکایت کرده اید رسیدگی میکند وکاری به جنبه مالی ندارد قانونگذار اجازه داده برای تسهیل کار واینکه شما زودتربحق خود برسید دعوی مالی مرتبط با همان شکایت را در همان دادگاه کیفری با تقدیم دادخواست مطرح کنید درچنین مواردی دادگاه کیفری پس از رسیدگی به امر کیفری درصورتی که جرم را ثابت دانست ومتهم را به مجازات محکوم کرد به امرحقوقی ادعائی شما رسیدگی ورای مقتضی صادر خواهد کرد.

 

حال به یک مبحث قبل بر می گردیم تحقیقات انجام گردیده در شکایات کیفری و حال زمان صدور رای می باشد:


کیفر خواست چیست ؟

کیفر خواست در حقیقت ادعا نامه دادستان علیه متهم است کیفر خواست هنگامی صادر میشودکه تحقیقات انجام شده ودلایل جمع آوری گردیده است کیفر خواست بعد از صدور قرار مجرمیت و توسط دادستان یا جانشین او صادر میشود با صدور کیفرخواست کار رسیدگی در دادسرا تمام میشود واز آن به بعد رسیدگی در دادگاه آغاز میگردد، هرچند کیفرخواست حکایت از احراز جرم برای دادسرا دارد ولی در عین حال دلیل مجرمیت متهم نیست متهم وقتی مجرم شناخته میشود که دادگاه اورا محکوم کند
طبقه بندی: راهنمای مراجعه به دادگاه،
[ جمعه 15 خرداد 1394 ] [ 03:14 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
نکات الزامی دردادخواست

1-نام ونام خانوادگی خواهان با ذکر نام پدر - سن - اقامتگاه - حتی الامکان شغل

۲- نام ونام خانوادگی خوانده با ذکر اقامتگاه وشغل وی

۳-تعیین خواسته وبهای آن

۴-تعهدات وجهاتی که خواهان بموجب آن خود را طلبکارمیداند بطوری که مقصود وی روشن باشد

۵-آنچه رااز دادگاه درخواست داردباید ذکر کند

۶-ذکر ادله ای که برای اثبات حق خوددارد

۷-ذیل دادخواست را امضاء نماید یا اثر انگشت بزند

فرمهای دادخواست را می توان از دفتر دادگستری تهیه کرداین فرمها بنحوی چاپ شده که هرکس بخواهد آن را تکمیل کندبراحتی می تواند نکات ضروری را در آن بیاوردطبقه بندی: راهنمای مراجعه به دادگاه،
[ جمعه 15 خرداد 1394 ] [ 03:13 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
توضیحاتی در مورد دادخواست(حقوقی)

نکاتی که در تنظیم دادخواست ضروری است وذکر کردیم ضرورت آن بنا به آثار وتبعاتی است که داردکه بترتیب توضیح میدهیم.

۱-اگرارزش خواسته معلوم نباشد اولا تعیین هزینه دادرسی مقدورنیست ثانیا صلاحیت دادگاه مبهم خواهد بود البته اکنون که دادگاههای عمومی به هردعوی ابتدائی رسیدگی میکنند این مشکل نخواهد بود ولی در قطعی بودن ویا قابل اعتراض بودن رای موثراست

۲-اگر جهت طلب شما معلوم نباشدادعای شما مستند نیست چون بایداین این مطلب روشن باشدکه مثلا طلب ناشی از صدور چک خوانده است یا تعهدی که طی قرارداد داده است وقتی جهت روشن شد تکلیف دادگاه روشن میشود که در محور چه چیزی بررسی کند

۳-اگر خواسته خواهان روشن نباشددر این صورت نیزدادگاه در اتخاذ تصمیم دچار مشکل است فی المثل اگر دعوی درخصوص مال غیر منقول با شد خواهان باید مشخص کند که خلع ید را درخواست دارد یا تخلیه یا الزام خوانده به انتقال سند را مشخص شدن هر یک از این خواسته ها در تصمیم گیری داگاه مؤثراست بدین معنا که هریک از خواسته های خلع ید وتخلیه اشاره به یک اقدام خاصی از طرف خوانده است وقتی شما خواسته را خلع ید می نویسید معنایش اینستکه خوانده بدون اجازه ملک مورد نظر را متصرف شده وقتی خواسته را تخلیه می نویسید معنایش اینسکه تصرف بدون اجازه نبوده ولی اکنون بجهتی قانونی میخواهید ملک را از تصرف خوانده که از تحویل آن استنکاف دارد خارج کنید

۴-اگر دلائل خواسته معلوم نباشد اثبات ادعا میسر نخواهد بود زیرا هر ادعائی مستلزم ارائه مدارک ومستندات است مگر اینکه خوانده صراحتا ادعای شما را قبول داشته باشد که این امر کمتر اتفاق می افتد لذا خواهان باید برای اثبا ادعای خود دلائلش را در ستون مخصوص دادخواست ذکر کند البته ممکن است بعضی از دلائل اکتسابی با شد یعنی در جریان رسیدگی بدست آید مانند اینکه موضوع مورد ادعا با انجام کارشناسی یا شهادت شهود یا معاینه وتحقیق محلی روشن میشود در اینصورت اگرخواهان انجام موارد مذکور را خواستار باشد باید در متن دادخواست تقاضا نمایدطبقه بندی: راهنمای مراجعه به دادگاه،
[ جمعه 15 خرداد 1394 ] [ 03:12 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

تنظیم شکوائیه و اقامه دعوی کیفری

در تنظیم شکواییه چند نکته و شرط لازم میباشد که عبارتند از :

1-داشتن اهلیت :
در جرایمی که تعقیب آن منوط به شکایت شخص زیان دیده از جرم است ، شخص باید اهلیت داشته باشد . اهلیت در قانون جمهوری اسلامی ایران داشتن سن لازم میباشد که در دختران سن 9 سالگی و در پسران سن 15 سالگی می باشد اما معمولا رویه عملی دادگاه سن 18 سالگی میباشد . در صورتی که فرد هنوز به سن لازم نرسیده باشد باید ولی یا قیم فرد نسبت به شکایت اقدام کند .

2-شکایت شاکی :
جرایمی هست که تنها با شکایت شاکی قابل پیگیری می باشد و فاقد جنبه های عمومی هستند مانند جرایم افترا، توهین و فحاشی و در این مسائل بلافاصله پس از تقدیم شکوائیه به دادسرا تعقیب و تحقیقات شروع می شود.

3-اعلام و اخبار ضابتین دادگستری :
در جرایم عمومی و غیر قابل گذشت با اعلام و گزارش ضابطین دادگستری تعقیب جرایم را دنبال می کند . قابل ذکر است که ضابطین قوه قضائیه در حال حاضر همان ماموران نیروی انتظامی می باشند در این حال در برخی موارد نیروی مقاومت بسیج ، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیز به عنوان ضابطین دادگستری محسوب می شوند .

4-اظهار و اقرار متهم

5-جرایم مشهود


شکوائیه :
شکوائیه را میتوان د ر کاغذ معمولی صادر کرد و نیاز به کاغذ خاصی ندارد . در تنظیم شکوائیه باید به نکات زیر توجه داشت .

1-نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاکی
2-موضوع شکایت با ذکر تاریخ و محل وقوع جرم ( تاریخ اعلام شکوائیه به داد سرا باید قید شود )
3-ذکر ضرر وزیان مالی که به مدعی وارد شده و قابل مطالبه می باشد .
4-مشخصات و نشانی مشتکی عنه ( متهم ) یا مظنون
5-اد له و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین
پس از در موارد فوق و تکمیل شکوائیه ، شاکی بایدامضاء کند و به دادسرا یا دادگاه مربوطه ارائه کند .

دادسرا یا دادگاه با برسی دستورات لازم را جهت پی گیری به ضابطین قضائی اعلام می کند .


اصطلاحات که در این بحث وجود دارد عبارتند از:
1-مجنی علیه : کسی که جرم بر او واقع شده است .

 

شروع تحقیقات

شروع تحقیقات باشنیدن شکایت شاکی است یعنی قاضی دادسرا باید بداند شما از چه کسی شکایت دارید ودلائل شکایت شما چیست ارائه دلیل بسیارمهم است وجود دلیل محکم راه رسیدگی را هموار میکند وپرونده درمسیرتحقیقات پیچیده نمی افتد وزودتربه نتیجه می رسد باوجود دلیل قاضی می تواند قرار مناسبی برای متهم صادر کند وپس از گرفتن دفاعیات اوسریعا نظرخود را بدهد اما گاهی شاکی دلیل کافی ندارد ویک سری قرینه هائی ارائه میدهد که قاضی باید آنها راارزیابی کندواگرآن را کافی ندید ودر عین حال ظن به مجرمیت متهم دارد تحقیقات بیشتری راازضابطین قضائی می خواهدودستورات لازم را درمورد کیفیت تحقیق به آنها میدهد شاکی می تواند مواردی را که برای احراز مجرمیت متهم ضروری می داند به قاضی اعلام کند تادرصورت لزوم انجام شود ولی اگرقاضی ظن به مجرمیت متهم نداشت قرارمنع تعقیب متهم را صادر میکنداین قرار قابل اعتراض در دادگاه خواهد بود.
طبقه بندی: راهنمای مراجعه به دادگاه،
[ جمعه 15 خرداد 1394 ] [ 03:12 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2

سایت حقوقی مهدی رحمانی منشادی


مهدی رحمانی منشادی

افتخارات علمی اینجانب: رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، رتبه 1 ورودی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی، رتبه 12 کارشناسی ارشد مالکیت معنوی، رتبه 10 کل رشته کارشناسی ارشد حقوق، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای یزد
هدف اصلی از این وبلاگ راهنمایی و کمک به شما دوستان است.
وایبر، واتس آپ، لاین، هایک، تلگرام : 09223241428
مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات بعد از پرداخت حق المشاوره
نکته: لطفا سوالات خود را ابتدا اس ام اس بزنید.
کانال تلگرام مخصوص وکلا :
https://t.me/joinchat/BC35b0SHLF3DrvPMcnnucA
منبع اکثر ارا پژوهشگاه قوه قضاییه می باشد.
ایمیل: vakilehamrah@gmail.com-vakilehamrah@yahoo.com
گروه یاهو: https://groups.yahoo.com/group/vakilehamrah
گروه گوگل: vakilehamrah@googlegroups.com
سامانه پیامک اختصاصی: 30002100960960
توضیح: دوستان می توانند هر گونه انتقاد، شکایت خود نسبت به مطالب را با ذکر موضوع، در قسمت نظرات گذشته یا به شماره تلفن ذکر شده پیامک کنند.
جهت همایت از سایت بر روی بنر مشاوره حقوقی تلفنی در سمت چپ کلیک کند.

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات سایت

 • تک تاز بلاگ | قیمت دلار | تبادل اطلاعات
 • مدرسه وکالت و تجارت

  * نام و نام خانوادگی :
  آدرس وب سایت :
  * آدرس ایمیل:
  سن :
  شهر :
  تلفن :
  آدرس :
  نحوه تماس با شما: تلفن: آدرس ایمیل
  نحوه آشنایی شما با ما:
  موضوع پیام:
  *پیام:

  فرم تماس از پارس تولز