تبلیغات
مهدی رحمانی منشادی
مهدی رحمانی منشادی
اندکی صبر سحر نزدیک است. 
قالب سایت
moshavere.net تماس با ما
نظر سنجی
به نظر شما تقویت کدام بخش مفیدتر است؟
در این وب
در كل اینترنت
رحمانی منشادی.وکیل, [09.03.18 13:10]
كلاسه پرونده :434/7/88      خواهان : اکرم با وکالت وکیل      خوانده : غلامعلی   
خواسته : خلع ید       ارزش خواسته: 000/100/1 تومان    نوع دعوی : مالی  
دلایل و منضمات دادخواست:1- کپی مصدق سند رسمی 9/11/69-64915 2- وکالتنامه وکیل

شرح و نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری
وکیل خواهان طی تقدیم دادخواستی به طرفیت آقای غلامعلی به خواسته خلع ید نسبت به تصرفات در پلاک اصلی 11004 بخش 1 قم مقوم به یک میلیون و ده هزار تومان به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته: موکل به موجب سند رسمی شماره 64915 مورخ 19/11/69 دویست و چهل و هشت متر مشاع از زمین پلاک فوق را از آقای نبی ا.. خریداری کرده و خوانده بدون اذن موکل اقدام به تصرف و ساخت و ساز در ملک نموده و به شرح خواسته درخواست رسیدگی نموده است خوانده طی لوایح ارائه شده و صورتجلسه های دادگاه در دفاع اظهار داشته مالک 110 سهم مشاع از پلاک 11004 می باشد که بر اساس پروانه ساختمانی احداث بنا نموده است دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر تا کارشناس منتخب با ملاحظه اسناد طرفین و تحدید حدود صورت گرفته و ملاحظه ملک نسبت به ادعاهای خواهان مبنی بر تصرف خوانده در ملک وی اظهار نظر نماید که پس از ارائه نظر کارشناس ایراد مؤثری به آن نشده است کارشناس محترم در نظریه مفصل 13 صفحه ای خود با ترسیم نقشه های مربوطه اظهار داشته با توجه به بررسی وضعیت ثبتی ملک و انتقالات انجام شده به تاریخ قبل از 30/6/73 (تاریخ تنظیم قولنامه فیمابین مالکین اولیه) تصرف خوانده مالک رسمی میزان 110متر مربع مشاع خریداری طی سند شماره 117405 مورخه 19/9/80 دفتر 3 قم که منجر به صدور سند مالکیت مشاع ذیل ثبت شماره 69335 دفتر 431 صفحه 462 مستند تاریخ 6/10/80 شده در قسمتی از پلاک 11004 اصلی بخش 1 قم بوده که خواهان پرونده خانم اکرم نیز به استناد سند شماره 64915 مورخه 9/11/69 دفتر 6 قم (مالک رسمی است... با توجه به مراتب فوق تصرف خوانده که در قسمتی از قطعه 7 نقشۀ ترسیمی (موضوع توافقنامه تنظیمی مورخه 20/6/73) بوده که به دلیل عدم حضور و توافق کلیه مالکین از جمله خواهان و ایادی ماقبل خوانده و عدم تنفیذ توافق نامه از طرق مراجع صالح قضایی ملک پلاک 11004 اصلی مشاع تلقی شده که خواهان میزان 248 متر مربع مشاع و خوانده هم میزان 110 متر مربع مشاع از آن را مالک بوده اند و تصرفات خوانده در ملک مشاع است که خواهان از جمله مالکین مشاع می باشدخوانده نهایتاً طی لایحه 349-9/12/85 اعلام داشته باید به طرفیت مالکین مشاع اقامه دعوا نماید نتیجه استعلام صورت گرفته از اداره ثبت اسناد و املاک قم و نظریه کارشناسی حاکی است که طرفین به شرح فوق مالکیت مشاعی در پلاک 11004 دارند و بر اساس مقررات شرعی و قانونی مذکور در فصل هشتم مواد 571 به بعد ق.م تصرفات هر یک از مالکین مشاع در ملک مشاعی نیاز به اذن از مالکین مشاعی دارد تصریحات ق.م منطبق بر موازین شرعی است همچنانکه فقهاء عظام در پاسخ به استفتاء در مساله مشابه به شرح زیر اظهار نظر فرمودند: استفتاء بدین شرح بوده است: در مواردی که احراز مالکین مشاغی بدون اذن از سایر شرکا به قدر السهم یا بیش از آن مبادرت به تصرف و احداث بنا نموده است آیا احکام عامه غصب در چنین مواردی اعمال می گردد به عبارت دیگر آیا یداحد از مالکین مشاعی نسبت به کل تصرفات غاصبانه محسوب است و باید از وی در هر حال و از تمامی تصرفات ولو قدرالسهم خود نیز خلع ید نمود در ثانی بنای احداثی مذکور را می توان قلع و قمع نمود... و در استفتا کاملتر صورت گرفته، چنین استفتا شده است : در صورتی که تصرف یکی از مالکان مشاعی در بیش از سهم خود باشد و یا قبل از آن که سهام افراز شود به اندازۀ سهم خود در ملک مزبور تصرف کند آیا می توان ساختمانی را که وی ساخته است قلع و قمع کرد فقها عظام به شرح استفتائات پیوست حکم خلع ید را مطابق با موازین شرعی دانسته و در خصوص قلع وقمع بنا نیز به شرح زیر اظهار نظر فرموده اند الف : آیت ا... بهجت (مد ظله العالی): می تواند خراب کند ب: آیت ا... فاضل لنکرانی : بلی مخصوصاً اگر متوجه بوده و عالماً و عامداً چنین کرده باشد  ج: آیت ا... سیستانی : شرکا می توانند مطالبه تخریب کنند  د: آیت ا.. اردبیلی: در مورد تصرف بدون رضایت شرکاء و در فرض عدم افراز مطلقاً نسبت به مازاد سهم در فرض افراز می شود حکم به قلع و قمع داد...

بنابراین در مورد خواسته، حکم به خلع ید مطابق با موازین شرعی و قانونی است و در خصوص ایراد نهایی خوانده به اینکه همگی مالکین مشاعی طرف دعوا باید قرار بگیرند اگرچه به ندرت در برخی از احکام، دادگاههای تجدید نظر ایراد مذکور را پذیرفته لکن در قریب به اتفاق موارد ایراد را وارد ندانسته است و با توجه به مقررات شرعی و قانونی صدور حکم به خلع ید را قانونی دانسته و در معدود مواردی که ایرادی پذیرفته شده و رأی دادگاه بدوی به همین دلیل نقض شده و قرار رد دعوا صادر فرموده اند توسط شعبه تشخیص نقض گردیده است از جمله در دادنامه صادره به شمارۀ 31/4/82-366 در کلاسه   در موارد مشابه حکم به خلع ید و قلع و قم, بنای احداثی صادر شده و توسط رییس وقت و مستشار وقت شعبه سوم دادگاه تجدید نظر نقض گردیده است شعبه سوم در دادنامه 6/9/82-671 در کلاسه   ت چنین استدلال کرده است با توجه به اینکه پلاک 2269 اصلی بخش 2 قم فاقد فروعات و شماره یازده و نیم (در دادنامه صادره شماره یازده قم بوده که به اشتباه توسط تجدید نظر یازده و نیم اعلام شده است) و به صورت مشاعی و در مالکیت اشخاص ثالث دیگری نیز قرار دارد که جزء اصحاب پرونده مطروحه قرار گرفته اند به استناد ماده 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و مواد 2- 348-385 ق.آ.د.م با نقض دادنامۀ تجدید نظر خواسته، قرار رد دعوی صادر نموده اند و خواهانها به استناد مادۀ 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درخواست رسیدگی فوق العاده از شعبه محترم تشخیص نموده و جهت رسیدگی به شعبه تشخیص د.,.ک ارجاع شده است و شعبه مذکور با استدلال ذیل قرار صادره از شعبه سوم دادگاه تجدید نظر را نقض و جهت رسیدگی ماهوی پرونده اعاده شده است دادنامه صادره از شعبه ششم تشخیص د.ع.ک به شماره 786/6 در کلاسه 82/2755-6 چنین استدلال فرموده است : ... علیهذا استدلال شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان قم بر اینکه به لحاظ مالکیت اشخاص ثالث و به استناد موادی از ق. ثبت که نظارتی به دعوای مطروحه نداشته و با نقض رأی بدوی قرار  رد دعوی را صادر نموده مخالفت بین با قانون داشته به استناد تبصرۀ 2 ماده 18 قانون اصلاح ق.ت.د.ع.ا دادنامه شمارۀ 671-6/9/82 صادره از شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان قم نقض و پرونده جهت رسیدگی به ماهیت دعوی تجدید نظر به همان شعبه اعاده می گردد.
رأی دادگاه      
در خصوص دادخواست وکیل خواهان به وکالت از خانم اکرم و به طرفیت آقای غلامعلی به خواستۀ خلع ید نسبت به تصرفات در پلاک اصلی 11004 بخش 1 قم مقوم به یک میلیون و ده هزار تومان به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل در مورد خواسته خواهان، اقامه دعوا به طرفیت همۀ مالکین مشاعی ضرورتی نداشته و اقامۀ دعوی هر یک از مالکین مشاع به طرفیت مالک مشاع متصرف دیگری جایز نمی باشد و به شرح مواد قانونی فوق الذکر و مقررات شرعی و استفتائات صورت گرفته مستنداً به مواد 308 و 311 ق.م عمل خوانده غصب و حکم به خلع ید نامبرده از ملک مورد خواسته صادر و اعلام می نماید و مستنداً به مواد 515 و 519 ق.آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی (شامل تمبر دادرسی و دستمزد کارشناسی) و حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان قم می باشد.

نقد رای
به موجب ماده 308 ق.م غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان. به نظر مشهور استیلاء به نحو اشاعه نیز امکان دارد، ولی استیلاء مشترک از ضمان غاصبان نمی کاهد و در برابر مالک مسئولیت تضامنی دارند. مسئولیت غاصب دربارۀ تلف و نقص عین مال مغصوب مسئولیتی عینی است و قطع نظر از سبب حادثه بر عهده غاصب قرار می گیردو و غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.
 اجرایی مطابق قوانین و مقررات می باشد .طبقه بندی: نقد رای،
[ جمعه 18 اسفند 1396 ] [ 05:46 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

سایت حقوقی مهدی رحمانی منشادی


مهدی رحمانی منشادی

افتخارات علمی اینجانب: رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، رتبه 1 ورودی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی، رتبه 12 کارشناسی ارشد مالکیت معنوی، رتبه 10 کل رشته کارشناسی ارشد حقوق، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای یزد
هدف اصلی از این وبلاگ راهنمایی و کمک به شما دوستان است.
وایبر، واتس آپ، لاین، هایک، تلگرام : 09223241428
مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات بعد از پرداخت حق المشاوره
نکته: لطفا سوالات خود را ابتدا اس ام اس بزنید.
کانال تلگرام مخصوص وکلا :
https://t.me/joinchat/BC35b0SHLF3DrvPMcnnucA
منبع اکثر ارا پژوهشگاه قوه قضاییه می باشد.
ایمیل: vakilehamrah@gmail.com-vakilehamrah@yahoo.com
گروه یاهو: https://groups.yahoo.com/group/vakilehamrah
گروه گوگل: vakilehamrah@googlegroups.com
سامانه پیامک اختصاصی: 30002100960960
توضیح: دوستان می توانند هر گونه انتقاد، شکایت خود نسبت به مطالب را با ذکر موضوع، در قسمت نظرات گذشته یا به شماره تلفن ذکر شده پیامک کنند.
جهت همایت از سایت بر روی بنر مشاوره حقوقی تلفنی در سمت چپ کلیک کند.

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات سایت

 • تک تاز بلاگ | قیمت دلار | تبادل اطلاعات
 • مدرسه وکالت و تجارت

  * نام و نام خانوادگی :
  آدرس وب سایت :
  * آدرس ایمیل:
  سن :
  شهر :
  تلفن :
  آدرس :
  نحوه تماس با شما: تلفن: آدرس ایمیل
  نحوه آشنایی شما با ما:
  موضوع پیام:
  *پیام:

  فرم تماس از پارس تولز