تبلیغات
مهدی رحمانی منشادی
مهدی رحمانی منشادی
اندکی صبر سحر نزدیک است. 
قالب سایت
moshavere.net تماس با ما
نظر سنجی
به نظر شما تقویت کدام بخش مفیدتر است؟
در این وب
در كل اینترنت

كلاسه پرونده :         خواهان  : شرکت تولیدی موتور سیکلت شیرویه به وکالت وکیل                   
خوانده : عبدالرضا    خواسته : تأمین خواسته    نوع دعوی : غیرمالی   
دلایل و منضمات دادخواست:  1- فتوکپی مصدق سه فقره چک  2- گواهینامه عدم پرداخت  3- وکالتنامه رسمی  4- وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی

شرح و نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری
  وکیل خواهان طی دادخواست تقدیمی اعلام می دارد که خواندۀ دعوی به موجب 3 فقره چک به شماره های 936543-936545-936546 بانک ملت شعبه قنوات قم به مبلغ سیصدو سی و چهار میلیون ریال به موکل بدهکار بوده که منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردید لذا با عنایت به ماده 108 ق.آ.د.م صدور قرار تامین خواسته به مبلغ فوق الذکر را خواستار شده است.
قرارتأمین خواسته
  در خصوص دادخواست شرکت تولیدی موتور سیکلت شیرویه با وکالت وکیل به طرفیت خوانده آقای عبدالرضا به خواستۀ به مبلغ 000/000/334 ریال نسبت به چک های شماره   و  و   عهده بانک ملت شعبه قنوات قم نظر به اینکه خواهان به طرفیت صاحب حساب اقامه دعوی نموده و وجه وصول نشده و منجر به گواهی عدم پرداخت به شماره های  و  و   توسط بانک محال علیه شده است و به استناد رأی وحدت رویه شماره   هیئت عمومی د.ع.ک گواهی عدم پرداخت به منزلۀ واخواست می باشد مستنداً به بند ج مادۀ 108 ق. آ. د.م قرار تأمین خواسته معادل مبلغ فوق از اموال بلا معارض خوانده با در نظر گرفتن مستثنیات این مندرج ماده 524 ق.آ.د.م تا پایان رسیدگی و صدور حکم اعلام می گردد قرار صادره به موجب مواد 116 و 117 قانون مذکور پس از ابلاغ قابل اجرا و ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در این شعبه می باشد.

نقد رای
با توجه به بند مادۀ 108 ق.آ.د.م در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است. و مطابق ماده 110 ق.آ.د.م در دعاویی که مستند آنها چک و ... باشد خوانده نمی تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.

رحمانی منشادی.وکیل, [09.03.18 13:32]
كلاسه پرونده  :  272/ج/84     خواهان: سید ابوالقاسم لسانی          خوانده : علی یوسفی
شماره دادنامه: 43- 28/1/84    خواسته : خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی

گردش كار در دادگاه بدوی: 
در این پرونده خواهان سید ابوالقاسم لسانی با وكالت آقای سید علی محمد فیض دادخواستی به طرفیت خوانده علی یوسفی به خواسته خلع ید از هشتاد متر مربع زمین از پلاك 2585-2586 بخش دو قم و قلع و قمع بنای احداثی هر یك مقوم به مبلغ 000/100/1 ریال تسلیم محاكم عمومی قم نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی قم ارجاع گردید و پس از ثبت به كلاسه 10/3/84 و تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و استعلام از اداره ثبت ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمود :                                                                                                                
رای دادگاه                                                                                                               43- 28/1/84
در خصوص دعوی آقای ابوالقاسم لسانی با وكالت آقای سید علی محمد فیض به طرفیت آقای علی یوسفی مبنی بر خلع ید از هشتاد متر مربع از پلاك 2585-2586 بخش دو قم و قلع و قمع بنای احداثی هر یك مقوم به 000/100/1 ریال نظربه اینكه مالكیت خواهان به موجب پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك قم كه به   شماره 3308-26/12/83 مثبوت در دفتر دادگاه است محرزومسلم می باشد و اینكه خوانده به تصرف ملك مورد نزاع اقرار نموده و دفاع موجهی به عمل نیاورده است علیهذا دعوی مطروحه ثابت و مدلل تشخیص و مستندا به مواد 308 و 311 قانون مدنی و ماده 22 قانون ثبت و مواد 515 و 519 قانون آ.د.م حكم به خلع ید خوانده از پلاك مورد نزاع و قلع و قمع بنا احداثی در آن و الزام وی به پرداخت مبلغ 500/51 ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان صادرواعلام می گردد این رای حضوری محسوب و با توجه به میزان خواسته قطعی است .                                                                                               
                                                                     رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی قم – رمضانی   پس از تقاضای خواهان جهت اجرای حكم ، برگ اجرائیه تنظیم و به اجرای احكام ارسال گردید . سپس برگ اجرائیه جهت ابلاغ به محكوم علیه به واحد ابلاغ دادگستری ارسال گردید، پس ازاتمام مهلت ده روزاجرای احكام طی شرحی به مركز خدمات نیروی انتظامی اعلام داشـت محكوم علیه محكوم است به خلـــع یـد از پــلاك ..... به میزان هشتاد متر مربع و قلع و قمع بنای احداثی و پرداخت مبلغ 500/51 ریال در حق محكوم علیه و نیز مبلغ 000/55 ریال به عنوان حق الاجرا به نفع صندوق دولت ، لذا مقرر است نسبت به اجرای حكم اقدام و نتیجه را منعكس نمایید .

ر
پس از حضور مامور مركز خدمات در محل ، محكوم علیه اظهار داشت سند مالكیت دارم و منزل متعلق به بنده می باشد ؛ متعاقب آن ریاست احكام طی شرحی به ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب اعلام داشت در پرونده اجرایی فوق جهت ورود به منزل احتیاج به حضور نماینده دادسرا می باشد ، نماینده دادستان نمایندگی ورود به منزل را به ریاست مركز خدمات یا احدی از افراد منتخب مامور اجرای احكام تفویض نمود ، در ادامه محكوم علیه رای شماره 252 – 28/3/84 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی را تسلیم اجرای احكام نموده كه در این پرونده محكوم علیه ذی حق شناخته شده و در ملك مزبور مبایعه نامه عادی وی تنفیذ و حكم به الزام تنظیم سند صادر گردید كه با دستور ریاست اجرای احكام مشارالیه جهت اعاده دادرسی ارشاد گردید ، مجددا مامورین مركز خدمات جهت اجرای حكم به محل مراجعه و كودكان محكوم علیه از تخلیه منزل امتناع نمودند لذا اعلام داشت جهت تسهیل اجرای حكم نیاز به قطع آب و برق و گاز از طریق مراجع ذیربط می باشد ، سپس اجرای احكام شرحی به ریاست شعبه مكتوب و اعلام نمود با توجه به اینكه ریاست دادگاه در خصوص پرونده اجرایی مانحن فیه حكم به تنظیم سند به نفع محكوم علیه پرونده نموده است تكلیف اجرای احكام را در این خصوص روشن نمایید كه ریاست محترم دادگاه در پاسخ مرقوم نمودند با توجه به اینكه الزام به تنظیم سند رسمی به صورت مشاعی است لذا با رعایت ماده 43 قانون اجرای احكام مدنی اقدام گردد ؛ ماده 43 اشعار می دارد « درمواردی كه حكم خلع ید علیه متصرف ملك مشاع به نفع مالك قسمتی از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع ید می شود ولی تصرف محكوم له در ملك خلع ید شده مشمول مقررات املاك مشاعی است » در اجرای دستور ریاست شعبه ، دستور قطع انشعاب آب و فاضلاب ، برق و گاز صادر گردید ، پس از قطع انشعابات مذكور ، محكوم علیه رضایت محكوم له را جلب و سهم مشاع وی را تسلیم نمود و مبلغ 000/55 ریال بابت حق الاجرا از وی اخذ و لذا عملیات اجرایی متوقف و پرونده از امار كسر و بایگانی گردید . 

نقد رای
رای صادره و عملیات اجرایی مطابق قوانین و مقررات می باشد .طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ جمعه 18 اسفند 1396 ] [ 05:39 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

سایت حقوقی مهدی رحمانی منشادی


مهدی رحمانی منشادی

افتخارات علمی اینجانب: رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، رتبه 1 ورودی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی، رتبه 12 کارشناسی ارشد مالکیت معنوی، رتبه 10 کل رشته کارشناسی ارشد حقوق، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای یزد
هدف اصلی از این وبلاگ راهنمایی و کمک به شما دوستان است.
وایبر، واتس آپ، لاین، هایک، تلگرام : 09223241428
مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات بعد از پرداخت حق المشاوره
نکته: لطفا سوالات خود را ابتدا اس ام اس بزنید.
کانال تلگرام مخصوص وکلا :
https://t.me/joinchat/BC35b0SHLF3DrvPMcnnucA
منبع اکثر ارا پژوهشگاه قوه قضاییه می باشد.
ایمیل: vakilehamrah@gmail.com-vakilehamrah@yahoo.com
گروه یاهو: https://groups.yahoo.com/group/vakilehamrah
گروه گوگل: vakilehamrah@googlegroups.com
سامانه پیامک اختصاصی: 30002100960960
توضیح: دوستان می توانند هر گونه انتقاد، شکایت خود نسبت به مطالب را با ذکر موضوع، در قسمت نظرات گذشته یا به شماره تلفن ذکر شده پیامک کنند.
جهت همایت از سایت بر روی بنر مشاوره حقوقی تلفنی در سمت چپ کلیک کند.

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات سایت

 • تک تاز بلاگ | قیمت دلار | تبادل اطلاعات
 • مدرسه وکالت و تجارت

  * نام و نام خانوادگی :
  آدرس وب سایت :
  * آدرس ایمیل:
  سن :
  شهر :
  تلفن :
  آدرس :
  نحوه تماس با شما: تلفن: آدرس ایمیل
  نحوه آشنایی شما با ما:
  موضوع پیام:
  *پیام:

  فرم تماس از پارس تولز